Povečanje javnih sredstev za sofinanciranje gradnje novih manjših sončnih elektrarn

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 99/2022 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021). Glede na povečano število prijav na razpis se povišujejo razpisana sredstva za dodatnih 18,27 milijona EUR.

Zadnji rok za oddajo vlog je 16. 9. 2022

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Višina nepovratne finančne spodbude pomeni sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči, do največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Vabimo vas, da nas kontaktirate, če vaše podjetje s priključno močjo nad 43kW načrtuje izgradnjo sončne elektrarne, ta bi bila skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije po sistemu neto meritev: izgrajena SE je namenjena pokrivanju lastnih potreb, viški in manjki pa se uravnavajo prek omrežja. Ko SE proizvaja več energije od lastne porabe, viške oddaja v omrežje in obratno, ko sončna elektrarna ne proizvaja dovolj energije za lastno porabo, manjke porabnik prejme iz omrežja. Pri mesečnem obračunu električne energije se upošteva količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano električno energijo, odčitano na merilnem mestu ob 15-minutnih odbirkih.